Słownik

 • C
  • Certyfikat dochodu

   Certyfikat dochodu to dokument potwierdzający dochód osoby lub firmy. Może być wymagany przez kredytodawców, arrendatorów lub inne instytucje, które potrzebują potwierdzenia zdolności finansowej.

 • D
  • Decyzja kredytowa

   Decyzja kredytowa to proces, w którym kredytodawca ocenia wniosek kredytowy oraz zdolność kredytobiorcy do spłaty pożyczki, a następnie decyduje, czy przyznać mu kredyt.

 • K
  • Kredyt Niezabezpieczony

   Kredyt niezabezpieczony to typ kredytu, który nie wymaga zabezpieczenia w postaci majątku. Kredytodawcy oceniają zdolność kredytobiorcy do spłaty na podstawie jego historii kredytowej i bieżącej sytuacji finansowej.

  • Kwota Kredytu

   Kwota kredytu to suma pieniędzy, którą kredytobiorca pożycza od kredytodawcy. Jest to kwota, która ma być zwrócona kredytodawcy zgodnie z warunkami umowy kredytowej.

  • Koszty odsetkowe

   Koszty odsetkowe to suma odsetek zapłaconych lub naliczonych w określonym okresie czasu związana z pożyczkami, kredytami lub innymi zobowiązaniami finansowymi.

 • M
  • Marża kredytowa

   Marża kredytowa to różnica pomiędzy stopą procentową naliczaną przez kredytodawcę, a stopą bazową. Jest to sposób, w jaki kredytodawcy zarabiają na udzielaniu kredytów.

 • O
  • Opłaty dodatkowe

   Opłaty dodatkowe to wszelkie opłaty poza odsetkami, które są naliczane w ramach umowy kredytowej, takie jak opłaty za obsługę konta, opłaty za późną płatność lub opłaty za przedterminową spłatę.

  • Okres kredytowania

   Okres kredytowania to długość czasu, przez który kredyt jest aktywny i podlega spłacie. Okres ten jest zazwyczaj określony w umowie kredytowej.

  • Ochrona danych

   Ochrona danych to zasady i praktyki mające na celu ochronę informacji osobowych przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem lub innym nielegalnym przetwarzaniem. W Polsce regulacje dotyczące ochrony danych są zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

  • Oferta wstępna

   Oferta wstępna to początkowa propozycja kredytowa przedstawiona kredytobiorcy przez kredytodawcę, zanim zostanie podpisana formalna umowa kredytowa. Zazwyczaj zawiera szacunkowe warunki pożyczki, takie jak stopa procentowa, kwota pożyczki i termin spłaty.

  • Opóźnienie wydatków

   Opóźnienie wydatków to strategia zarządzania finansami, która polega na odroczeniu wydatków na późniejszy termin w celu poprawy bieżącej sytuacji finansowej lub oczekiwania na korzystniejsze warunki rynkowe.

  • Odrzucenie pożyczki

   Odrzucenie pożyczki to decyzja kredytodawcy o nieprzyznaniu kredytu kredytobiorcy na podstawie różnych czynników, takich jak niska zdolność kredytowa, brak dochodu lub niezadowalająca historia kredytowa.

  • Odsetki

   Odsetki są kwotą pieniędzy naliczaną na kapitał pożyczony lub zdeponowany, wyrażoną jako procent kwoty pożyczki lub depozytu. Są to koszty związane z uzyskaniem kredytu lub korzyści ze zdeponowania środków w banku.

 • P
  • Przedterminowa spłata

   Przedterminowa spłata to spłata całości lub części kredytu przed wyznaczonym w umowie terminem. Może to skutkować dodatkowymi opłatami, chyba że umowa kredytowa przewiduje możliwość przedterminowej spłaty bez kar finansowych.

  • Plan finansowania

   Plan finansowania to zorganizowany plan, który określa, jak środki finansowe będą pozyskiwane i wydawane na określony projekt lub działalność. Zawiera prognozy budżetowe, źródła finansowania i harmonogram wydatków.

  • Przypomnienie o zapłacie

   Przypomnienie o zapłacie to komunikat wysyłany do kredytobiorcy przez kredytodawcę, przypominający o zbliżającym się lub zaległym terminie płatności, aby uniknąć opóźnień w spłacie.

  • Plan płatności

   Plan płatności to zorganizowany harmonogram spłat, który określa, kiedy i w jakiej wysokości kredytobiorca ma dokonywać płatności w ramach umowy kredytowej. Zazwyczaj zawiera daty płatności oraz kwoty spłat kapitału i odsetek.

  • Płatność późno

   Płatność późno oznacza brak uiszczenia wymaganej płatności do ustalonego terminu spłaty określonego w umowie kredytowej. Może to skutkować dodatkowymi opłatami za zwłokę oraz negatywnym wpływem na historię kredytową kredytobiorcy.

  • Płatność odsetek

   Płatność odsetek to regularna opłata naliczana przez kredytodawcę od kredytobiorcy za użyczenie pieniędzy. Kwota ta jest wyrażona jako procent od kapitału pożyczonego i zazwyczaj jest opłacana miesięcznie lub rocznie, w zależności od warunków umowy kredytowej.

 • R
  • Roczna Stopa Oprocentowania

   Roczna Stopa Oprocentowania (RSO) to roczny koszt pożyczki wyrażony jako procent. Uwzględnia zarówno odsetki, jak i wszelkie opłaty związane z pożyczką, co pozwala na lepsze zrozumienie całkowitych kosztów kredytu.

  • Ryzyko kredytowe

   Ryzyko kredytowe to ryzyko, że kredytobiorca nie spłaci pożyczki zgodnie z warunkami umowy kredytowej. Kredytodawcy oceniają ryzyko kredytowe na podstawie historii kredytowej, zdolności kredytowej i innych czynników finansowych kredytobiorcy.

  • Rzeczywista stopa procentowa

   Rzeczywista stopa procentowa (RSP) to roczna stopa procentowa uwzględniająca wszystkie koszty związane z uzyskaniem kredytu, takie jak opłaty, prowizje oraz czas trwania kredytu. RSP daje pełniejszy obraz kosztów związanych z pożyczką w porównaniu do nominalnej stopy procentowej.

 • S
  • Stała Stopa Procentowa

   Stała Stopa Procentowa to typ stopy procentowej, która pozostaje niezmieniona przez cały okres trwania kredytu. Umożliwia to kredytobiorcom przewidywanie przyszłych płatności.

 • T
  • Termin płatności

   Termin płatności to data lub okres czasu, w którym płatność jest wymagana. Może to być data spłaty faktury, raty kredytu lub innego zobowiązania finansowego.

 • W
  • Wzrost stopy procentowej

   Wzrost stopy procentowej to zjawisko, w którym centralny bank lub instytucja finansowa zwiększa bazową stopę procentową, co może wpłynąć na koszty kredytów oraz inwestycji w gospodarce.

  • Weryfikacja tożsamości

   Weryfikacja tożsamości to proces potwierdzania tożsamości osoby, zazwyczaj poprzez porównanie przedstawionych dokumentów tożsamości z danymi przechowywanymi w zaufanych bazach danych.

  • Wniosek kredytowy

   Wniosek kredytowy to formalny dokument, w którym osoba lub organizacja składa prośbę o pożyczkę. Wniosek zawiera informacje finansowe oraz osobiste, które kredytodawca wykorzystuje do oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego.

 • Z
  • Zaległość

   Zaległość to opóźnienie w dokonaniu wymaganej płatności, co może skutkować dodatkowymi opłatami oraz negatywnym wpływem na historię kredytową kredytobiorcy.

  • Zdolność Kredytowa

   Zdolność kredytowa to ocena finansowa osoby lub firmy, określająca, jak prawdopodobne jest, że spłaci pożyczkę. Obejmuje analizę historii kredytowej, dochodów i innych czynników finansowych.

  • Zmienna stopa procentowa

   Zmienna stopa procentowa to typ stopy procentowej, która może się zmieniać w czasie w odpowiedzi na zmiany warunków rynkowych. Zmienne stopy procentowe są zazwyczaj powiązane z innymi wskaźnikami ekonomicznymi.

  • Zainteresowanie złożone

   Zainteresowanie złożone to sposób naliczania odsetek, w którym odsetki są naliczane nie tylko od pierwotnej kwoty pożyczki lub depozytu, ale również od wcześniej naliczonych odsetek. Efekt złożonych odsetek może znacząco zwiększyć wartość kapitału w dłuższym okresie czasu.

LoanScouter > Słownik